Lista publikacji naukowych dr Karola Smotera:

 

   Karol Smoter, Treść zakazu dyskryminacji podatkowej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia [w:] Publikacja pokonferencyjna Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów, M. Machaj, M. Nadziak, A. Chruszczewska (red.), Warszawa 2014, s. 417-430.

   Karol Smoter,  Ku większemu uwzględnieniu zasady swobody testowania – o pilnej potrzebie ograniczenia instytucji zachowku [w:] 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, K. Dadańska, A.  Tomczyk (red.) Szczecin 2014, s. 95-105.

   Karol Smoter, Glosa do wyroku SN z 4 VII 2012, I CSK 599/11, „Państwo i Prawo” 3/2014, ISSN 0031-0980, s. 135-140.

   Karol Smoter, Zachowek jako ograniczenie zasady swobody testowania, „Państwo i Prawo” 9/2013, s. 54-66.

   Karol Smoter, Chwila ustalenia wartości spadku, darowizn i przedmiotów zapisów windykacyjnych dla potrzeb określenia wysokości zachowku de lege lata i de lege ferenda – część pierwsza, Transformacje Prawa Prywatnego 2/2013, s. 55-65.

    Karol Smoter, Chwila ustalenia wartości spadku, darowizn i przedmiotów zapisów windykacyjnych dla potrzeb określenia wysokości zachowku de lege lata i de lege ferenda — część druga „Transformacje Prawa Prywatnego” 3/2013, ISSN 1641-1609, s. 97–111.

   Karol Smoter: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 IX 2010, II CSK 178/10,  „Państwo i Prawo” 10/2012, s. 135-140.

   Karol Smoter, The institution of the reserved portion in Polish civil law de lege ferenda. Selected issues [w:] Cofola 2012 Proceedings, Masarykova Univerzita, ISBN 9788021059290, Eva Żatecka (red.), Brno 2012, s. 281-295.

   Karol Smoter, Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości dokonanej poza działalnością gospodarczą w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „Studia Iuridica Thoruniensia”, tom 8, Toruń 2011,s. 168-187. http://apcz.pl/czasopisma/index.php/SIT/article/view/1656/1610  

   Karol Smoter, Glosa do uchwały NSA z dnia 10 sierpnia 2009 r., (II FPS 3/09), - możliwość uwolnienia się członka zarządu spółki z o.o. od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, zeszyt 5/2010, ISSN 1230-5065; Toruń 2010, s. 420-426.

   Karol Smoter, Dyrektywa 2006/112/WE jako instrument harmonizacji podatku od wartości dodanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia [w:] Kwartalnik Koła Integracji Europejskiej KITE, tom 8 ISSN 1897-3752, Wrocław 2011, s. 57-64.

    Karol Smoter, Zakaz nakładania ceł i opłat o skutku równoważnym jako mechanizm ochrony zasady swobodnego przepływu towarów [w:]  Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy, M. Grabowski (red.) ISBN 978-83-932398-2-5, Kraków 2011, s. 202-217.

   Karol Smoter, Podmiotowość podatkowa spółki cywilnej na gruncie podatku od nieruchomości [w:] Iustitia est constans et prepetua voluntas ius suum cuique tribuendi, J. Pakuła, J. Pikulik (red.) ISBN 978-83-7285-551-0,  Toruń 2011, s. 119-128.

   Karol Smoter, Existence of a legal entity of a civil law partnership under the Polish real property tax provisions [w:] COFOLA 2010: The Conference Proceedings, Masarykova Univerzita 2010,  ISBN 978-80-210-5151-5, Brno 2010, s. 1577-1585.

   Karol Smoter, The prohibition of discriminatory and protective internal taxation in the European Community Law [w:] Central-European Case Studies vol. 3, G. Karácsony (red.) ISSN: 2060-0461; Győr 2009, s. 62-75.

   Karol Smoter, Unieważnienie małżeństwa w świetle przepisów polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [w:] Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów: 45 lat kodeksów cywilnych, J. Skoczylas (red.), ISBN 978-83-7363-825-9; Lublin 2009, s. 356-367.

   Karol Smoter, Początki integracji. Od zalążków idei Zjednoczonej Europy do Traktatu Fuzyjnego [w:] Unia Europejska: Od Traktatów Rzymskich do Traktatu Lizbońskiego, T. Wasilewski (red.), ISBN 978-83-231-2273-9;  Toruń 2008, s. 11-23.

   Karol Smoter, Wpływ procesów integracyjnych przebiegających w ramach Unii Europejskiej na zmianę tradycyjnego sposobu postrzegania suwerenności [w:] Studium nad suwerennością, O. Kuc (red.), ISBN 978-83-927684-0-1; Warszawa 2008, s. 145-159.