Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie ustalone zostało, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny nr 203-1222721797/334/2006, zawarta w dniu 28 czerwca 2006 roku pomiędzy powódką a bankiem PKO BP SA jest nieważna. Dodatkowo na rzecz krtedytobiorczyni Sąd zasądził całość dochodzonego roszczenia od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty oraz w piśmie rozszerzającym powództwo. 

Co warte odnotowania, Sąd podzielił w całości argumenty Kancelarii o tym, że odsetki ustawowe za opóźnienie należą się nie od dnia pouczenia przez Sąd o skutkach prawnych nieważnej umowy, lecz od dnia wskazanego w wezwaniu do zapłaty. Stąd też odsetki ustawowe należą się od dnia 12 października 2021 r.

Bardzo istotną kwestią w sprawie była przewidziana w umowie możliwość dokonywania spłat kredytu frankowego bezpośrednio we frankach szwajcarskich już od samego początku. Tak też przez jakiś czas robiła kredytobiorczyni. bank utrzymywał, że w związku z tym nie znajdują zastowania w sprawie postanowienia dotyczące klauzul przeliczeniowych, a powódka mogła nabywać walutę CHF z dowolnych źródeł i nie była narażona na ryzyko kursowe. 

Sąd nie przyjął argumentacji banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., podzielając w całości wywód radcy prawnego dr Karola Smotera, który utrzymywał, że bank zastosował już wadliwe klauzule przeliczeniowe przy samej wypłacie kredytu. Dla sprawy zaś nie ma znaczenia możliwość nabywania przez powódkę waluty w kantorze, albowiem również tam narażona jest ona na spread walutowy i zakup jej drożej niż po kursie średnim NBP. Kredytobiorczyni, jako że mieszkała i zarabiała w Polsce, nie mogła uzyskiwać dochodów bezpośrednio we franku szwajcarskim, przez co musiała zaopatrywać się w walutę po niekorzystnym kursie sprzedaży. Nadto, gdyby powódka spóźniła się z zapłatą którejkowliek z rat, bank pobrałby złotówki przy zastosowaniu niekorzystnego kursu sprzedaży, zarabiając w sposób nieuczciwy na różnicach kursowych.

Powyższy wyrok dowodzi, że również sprawy trudne i nieoczywiste powierzone doświadczonej kancelarii mogą również zakończyć się pełnym sukcesem dla kredytobiorców.