Sprawę o unieważnienie umowy kredytu waloryzowanego lub indeksowanego do CHF (jak równieżinnej waluty: EUR, USD, JPN itd.) można wygrać. Prowadzenie procesu sądowego winno się jednak powierzyć doświadczonej i osiągającej sukcesy w sporach z bankami Kancelarii. 

 

ETAPY PROWADZENIA SPRAWY

1. ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Pierwszym etapem do uwolnienia się od kredytu frankowego jest analiza umowy kredytowej przez Kancelarię. Dokonać tego można poprzez przesłanie skanu umowy kredytowej na adres e-mail: radca@kancelariasmoter.pl. W ciągu 24 godzin doświadczony radca prawny jest w stanie zweryfikować, czy umowa zawiera nieuczciewe postanowienia mogące skutkować jej nieważnością, a tym samym zwrotem należności dla Klienta. 

 

BEZPŁATNA I NIEZOBOWIĄZUJĄCA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ: radca@kancelariasmoter.pl

 

2. UZSYKANIE ZAŚWIADCZENIA Z BANKU NA TEMAT HISTORII SPŁATY KREDYTU PRZEZ CAŁY OKRES KREDYTOWANIA

Bardzo istotne jest przed wdaniem się w spór sądowy precyzyjne określenie możliwych do uzyskania korzyści, jak i kwoty roszczenia, o jaki będziue toczyć się proces przed Sądem. Potrzebne jest do tego uzyskanie zaświadczenia o historii dokonanych spłat kredytu. W większości przypadków przynajmniej na początku dokonywania spłat rat kredytowych odbywały się one w złotówkach, zaś harmonogram spłaty podawany przez bank był podawany w walucie CHF. Dlatego też bardzo istotne jest określenie kwoty złotówek, a jeśli następnie wpłata następowała w CHF - również franków szwajcarskich, które kredytobiorca wpłacił do banku w wykonaiu umowy.

 

3. ZŁOŻENIE POZWU I REPLIKI DO ODPOWIEDZI NA POZEW

Po zaakceptowaniu warunków współpracy na podstawie niezbędnej dokumentacji Kancelaria sporządza pozew uwzględniający indywidualną sytuację kredytobuorcy, a w razie potrzeby Kancelaria sporządza także inne pisma procesowe. 

 

4. ROZPRAWA "FRANKOWA"

Co do zasady w procesie CHF wyznaczany jest termin rozprawy, na której przesłuchiwani są kredytobiorcy jako strony. Radca prawny dr Karol Smoter osobiście wyjaśnia Klientom, na czym polega żąanie pozwu, przygotowując ich do rozprawy. Zdarza się nawet, że Sąd może wydać korzystny wyrok nawet bez udziału kredytobiorców. 

 

5. APELACJA (BANKU)

Po uzyskaniu rozstrzygnięcia sądowego w I instancji orzeczenie nie jest prawomocne. Jeżeli stroną wygrywającą jest Kredytobiorca, a tak dzieje się w przytłaczającej większości przypadków, należy spodziewać się apelacji ze strony banku. Reprezentujący kredytobiorców doświadczony radca prawny sporządza odpowiedź na apelację i bierze udział w rozprawie odwoławczej. Kredytoborcy nie są już na nią wzywani, ani tym bardziej przesłuchiwani. 

 

6. PRAWOMOCNOŚĆ

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku banki częśtokroć wnoszą nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skragi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Trzeba jednak pamiętać, że z zasady nie wstrzymuje to wykponalności wyroku, co oznacza, że bank ma obowiązek rozliczenia się z kredytobiorcą i wydania tzw. listu mazalnego będącego podstawą usunięcia wpisu hipotecznego w księdze wieczystej. Może się jednak zdarzyć sytuacja, że Sąd II instancji wstrzyma wykonalność wyroku do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy. Ryzyko takiego przebiegu sytuacji jest aktualnie coraz mniejsze - Sąd Najwyższy coraz częściej odmawia przyjęcia skarg kasacyjny składanych przez banki po przegranych procesach frankowych do rozpoznania.

 

7. ROZLICZENIE Z BANKIEM I WYKREŚLENIE HIPOTEKI

Po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy następuje rozliczenie z bankiem i procedura wykreślenia zabezpieczenia hipotecznego z księdi wieczystej. Czynności te w imieniu swoich Klientów podejmuje oczywiście Kancelaria. Po wykreśleniu hipoteki i rozliczeniu z bankiem Kredytobiorca jest już całkowicie wolny od swojego zobowiązania.

 

BEZPŁATNA I NIEZOBOWIĄZUJĄCA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ: radca@kancelariasmoter.pl